OBRA ESCOLA DE TEATRE EÒLIA

OBRA ESCOLA DE TEATRE EÒLIA

L’escola de Teatre Eòlia es troba en un local situat al carrer Bailèn de Barcelona i que consta de dues plantes gairebé diàfanes de 500 m2, a la planta baixa i planta sòtan,

 L’any 2012 es realitzen les obres a la planta baixa:

– Enderrocs d’alguns elements divisoris interiors existents
– Instal·lació completa de sanejament,
– Instal·lació completa de fontaneria
– Modificació d’alguns elements estructurals com el tapat de buits existents a forjat,
– Construcció de bany per discapacitats
– Construcció de vestuaris i banys per homes
– Construcció de vestuaris i banys per dones
– Construcció de banys zona teatre

L’any 2015 s’amplia l’escola fent ús de la planta sòtan:

– Enderrocs d’elements divisoris interiors existents
– Excavació semi-manual de rases i pous per fonamentació de nous murs de càrrega i excavació de fossat d’ascensor.
– Fonamentació executada segons direcció facultativa per suport de nous murs de càrrega, es realitzen amb formigó armat elaborat a obra i armadura d’acer corrugat disposada longitudinalment,
– Construcció de murs perimetrals de fossat d’ascensor mitjançant encofrats amb fusta, formigó elaborat a obra armat amb barres d’acer corrugat tipus b.500 disposades en sentit vertical i horitzontal,
– Es realitza un control de qualitat segons indicacions de la direcció mitjançant laboratori autoritzat.
– Enderroc de mur de càrrega existent amb mitjans semi-manuals i retirada de runes a carrer i gestió a abocador autoritzat

– Enderroc d’escala d’accés principal a sotan
– Construcció de murs de càrrega sobre fonamentació mitjançant obra de fàbrica de maó calat tipus gero per revestir, tots ells es revesteixen d’enguixat convencional
– Construcció de badalot d’ascensor
– Construcció de llosa d’escala mitjançant formigó armat amb doble engraellat de barra corrugada, es realitza posterior esglaonat amb formigó encofrat amb taulell fenòlic per deixar vist
– Es construeixen banys de planta sòtan
– Instal·lació de sanejament mitjançant sistemes de trituració i bombeig
– Instal·lació de fontaneria i subministra i col·locació de sanitaris

NOTA: Les partides de tabiqueria seca, electricitat, pintura, fusteria, serralleria, s’han realitzat per altres empreses col·laboradores de l’equip tècnic

Arquitectes Al-taller
Laia Cisteró
Alejandra Moran-Vazquez