REFORMA I AMPLIACIÓ CASA ANGLESA , AVINGUDA 11 DE SETEMBRE SABADELL

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA ANGLESA , AVINGUDA 11 DE SETEMBRE SABADELL

ANTECEDENT

Aquesta obra consisteix en la reforma d’una casa anglesa del 1900  formada per planta baixa i planta primera, la casa es trobava en mal estat per habitar-hi

OBJECTIU

Reforma integral d’habitatge, reforçant estructura existent i ampliant l’habitatge formant una nova planta en tota la seva superficie i nova coberta. La casa disposarà de Planta baixa(Cancell, estar, menjador-cuina i aseo) Planta primera (estudi, bany principal, habitació de matrimoni) Planta sotacoberta (estudi, bany i habitació doble)

Enderrocs:

S’enderroquen tots els envans divisoris existents a l’habitatge, s’enderroca solera , escala principal,coberta i revestiments interiors

Fonamentació:

Es duu a terme un recalçament de les parets existents mitjaneres sota cota de solera

Sanejament:

Es realitza tota la instal·lació de sanejament nova des d’escomesa  fins a pati deixant les previsions per als nous punts de servei

Estructura:

Es construeix un nou buit d’escala mitjançant dues jàsseres intermitges noves recolzades a mitgera, el forjat de planta baixa es manté en la seva estructura original i es reforça mitjançant capa de compresió (previ sanejament fins a deixar l’estructura de bigues de fusta i revoltó existent)

Es construeix un nou forjat de p2 format per sistema de xapa col·laborant recolzada a mitgeres mitjançant perfil laminat continu anclat a mitgera,

Es construeix nou forjat de coberta format per sistema de xapa col·laborant recolzada a mitgeres i es realitza una obertura central per formació de lluernari d’escala principal d’habitatge

Coberta:

La coberta es divideix en dues parts, la part de coberta inclinada formada per capes d’aïllament, impermeabilització mitjançant barrera de vapor, teula àrab. L’altra part de coberta es realitza mitjançant el sistema de coberta plana amb les capes d’aïllament, pendents i impermeabilització amb sistema schlüter Ditra i pavimentat final

Lluernari:

En aquesta obra es destina una part important del pressupost en prioritzar la llum natural i es centra un lluernari de mides 2,5x3m a la part central de la casa, construït amb perfileria d’alumini i vidre amb control solar, càmera, segons indicacions,

Façanes:

La façana principal de carrer es manté segons la seva forma original sense variar cap detall, però es repica tota la façana per complert, es refan algunes motllures en mal estat, cornisa, barana superior, etc. I es duu a terme un nou revestiment de morter de calç i es pinta finalment amb pintura de calç pigmentada, i es restaura porta d’entrada.

La façana de pati resulta totalment nova

Acabats:

El capítol de revestiment de parets se centra en enguixar tota la planta nova, i trams de les plantes existents deixant així a la vista algunes parets de totxo vist deixant la paret original amb aplicació de tractament

Els paviments  es realitzen amb parquet laminat sintètic, sobre previ autonivellant, I es fan catifes amb paviment ceramic i porcel·lànic en zones centrals o definint espais,

Instal·lacions:

Es porten a terme noves instal·lacions integrals d’electricitat, aigua, calefacció bitubular, climatització i telecomunicacions segons especificacions del projecte

Obra Realitzada Any 2018-2020

ARQUITECTES- NEXT ARQUITECTURA, SABADELL