REHABILITACIÓ D’HABITATGE A BARCELONA SANTS

REHABILITACIÓ D’HABITATGE A BARCELONA SANTS

Obra d’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres.

L’habitatge en estat original constava de planta baixa format per un local i pati posterior,planta primera on s’hi troba l’habitatge principal i terrassa-coberta amb accés des d’escales principals.

La base del projecte es sumar una planta per altell i formació de nova coberta-terrassa a la part superior.

Enderrocs

-S’enderroca un petit safareig ubicat a terrassa superior,barana d’obra a façana principal,badalot d.escala i part de solera de terrassa existent per enllaçar estructura de la remunta amb l’estructura actual.

-Es retiren runes a carrer i es gestionen a abocador autoritzat

 

Estructura

-Es construeixen parets de carrega i de tancament amb obra ceràmica tipus gero recolzades sobre paret existents mitgeres i façanes deixant les obertures corresponents aixi com les formacions de càmera aïllada als tancaments principals i posteriors

-es construeix una llosa a línia de façana per formació de balcó,formada per perfils metàl·lics anclats a estructura existent i llosa de formigó armada

-es construeix forjat unidireccional format per perfileria metàl·lica i revolto ceràmic mallorquí aixi com capa de compressió armada.el formigonat es realitza mitjançant bomba de formigó des de carrer

Coberta

-formació de coberta plana invertida mitjançant aïllament de poliestirè extrusionat de 10 cm,capa de pendents amb formigó alleugerit,impermeabilització amb sistema Schluter i acabat final amb rajola ceràmica adherida amb morter adhesiu

Revestiments interiors

-Es realitzen tots els revestiments de parets interiors amb morter de calç base i acabat final amb lliscat de calç per deixar vist

Paviments interiors

-el paviment interior es realitza amb rajola ceràmica tipus 14*28 col•locada a espiga a una zona i l.altra es resol amb paviment de fusta de bambú.

-el sòcol de paviments interiors es deixa en tots els casos enrasat a parets perimetrals per tal de deixarlo completament integrat

Façana

-l.acabat de façana tant de la part nova executada com de la part existent es realitza amb un acabat de calç lliscat a la façana principal i amb un acabat remolinat a la façana posterior i pati de llums interior.tots els treballs es realitzen des de bastida tubular homologada

Tancaments

-es realitzen els tancaments d.obertures exteriors amb fusteria d.alumini tipus cortizo

Escala interior

-es recalcula per ajust de nous nivells interiors i es revesteix amb peces de pedra artificial imitant les peces de l.escala original

 

Projecte realitzat per Xavier Baqueró i Silvia Rovira