REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A CASTELLAR DEL VALLÈS

REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A CASTELLAR DEL VALLÈS

ANTECEDENT

Aquesta obra consisteix en la reforma d’un habitatge tipus unifamiliar de construcció tipus casa adosada, construïda als anys 70 ,l’habitatge consta de planta baixa i planta primera, completament habitable però amb mancances.

OBJECTIU

Reforma  integral  sense modificació d’estructura , es modifica puntualment la distribució de planta baixa i es retira escala existent contruïda amb obra i es construeix nova escala donant-li un gran protagonisme. Es renova paviment de plantes i reparacions en revestiments i pintat final. Es reforma bany de planta baixa i planta primera i es reformen les instal·lacions per complert, la cuina es manté.Es millora l’eficiència de l’habitatge aïllant parets formades per càmera i coberta

Enderrocs:

S’enderroca 1 envà divisori de planta baixa , escala principal  i revestiments interiors i paviment de banys

Estructura:

Es modifica puntualment buit d’escala i es contrueix nova escala de fusta d’un sol tram  formada per bigues de cantell de fusta laminada i graons de taulell de fusta, conjunt de barana de fusta sortint de l’escala.

Aïllament:

Es realitza aïllament mitjançant insuflat de cel·lulosa a les plantes superiors injectant dins de les càmeres de parets de façanes, es realitza projectat de cel·lulosa sobre cel ras de planta primera i insuflat de llana de roca a la planta baixa injectant dins de les càmeres de parets de façanes, donant així una millora d’eficiència energètica

Façanes:

Es pinta tot l’habitatge per la part exterior sobre revestiment existent amb pintura de silicats

Paviments:

Es col·loca a tot l’habitatge exceptuant habitacions humides, un paviment de fusta amb parquet tricapa amb acabat natural de pi de la marca “Tilo” donant aixi un aire molt més càlid a l’habitatge i es remata amb un sòcol de fusta lacat blanc. Es pinta de nou tot l’habitatge

Instal·lacions:

Es porten a terme noves instal·lacions integrals d’electricitat, aigua,  climatització i telecomunicacions segons especificacions del projecte

Obra Realitzada Any 2019

ARQUITECTE- GUILLEM BOSCH FOLCH – guillembf@gmail.com