REFORMA INTEGRAL I AMPLIACIÓ A CARRER SALUT DE SABADELL

REFORMA INTEGRAL I AMPLIACIÓ A CARRER SALUT DE SABADELL

Una reforma integral d’habitatge existent tipus casa anglesa de 4 metres per 18 de llargada, més pati. Consta de soterrani, planta baixa, planta primera i altell.

S’enderroquen totes les divisions interiors i façana posterior de la planta baixa així com els volums existents a pati, falsos sostres, etc. Tot per deixar l’estructura original a la vista.

S’executen parts de solera de planta baixa nova i es genera una nova estructura formada per taulell de fusta laminat de 14cm de gruix per la construcció de l’altell així com una escala d’obra d’accés.

Es recompon la planta primera amb divisòries ceràmiques tota per sota l’altell i a la planta baixa es fa una divisòria amb estructura d’acer galvanitzat i placa cartró guix per formació de bany de planta baixa i per trasdossats perimetrals per formació d’armaris i llegeixes integrades.

Estructuralment es genera un nou forjat per coberta de planta baixa (zona pati) mitjançant forjat unidireccional amb biga autoportant de formigó i revoltó ceràmic per deixar vist i capa de compressió armada ancorada a les parets mitgeres.

Es practica un reforç del sostre del soterrani format per bigues aluminoses existents i revoltó ceràmic mitjançant sistema Nouvau amb xapa galvanitzada i reblert amb micro formigó.

Es generen uns buits en una segona paret transversal de càrrega per donar més transparència als espais de la planta baixa. I al mateix temps es conserva l’escala existent.

Es construeix una coberta plana invertida per terrassa planta primera amb aïllament tèrmic amb capes de poliestirè extrosionat, capa de pendents i impermeabilització amb làmina schlüter systemditra i acabat amb rajola ceràmica de 14+28 col·locada a trencajunts.

Es reforça l’aïllament a les parets exteriors mitjançant trasdossat amb placa de cartró gris i amb llana de roca.

Es conserva el paviment original en gran part de la planta primera exceptuant zona de bany i safareig i es pavimenta tota la planta baixa amb tarima flotant de roure. I també es genera un detall de paviment hidràulic en tot l’àmbit de la cuina reproduint la simetria amb la fondària del mobiliari de cuina.

Retirada d’estructura i dipòsits de fibrociment a la coberta i gestionats amb certificació de l’agència catalana de residus tal com marca la llei de seguretat i salut pel tractament d’aquest tipus de residus.

Es deixa la paret mitgera de planta baixa sense revestir deixant el maó original per anar pintat blanc.

Tancament exterior planta baixa zona pati amb fusteria d’alumini i pont tèrmic de quatre fulles (una batent i tres replegables) que dóna la possibilitat d’obrir-se completament.

En l’àmbit d’instal·lacions la calefacció recupera els radiadors de fundició existents que són submergits en sosa càustica, sanejat de juntes i adaptació a noves seccions de tub i pintat final.

Instal·lació elèctrica resolta segons esquema unifilar normatiu i l’acabat de mecanismes Juung serie LS900. Instal·lació d’aparell d’osmosis i descalcificador.

Arquitectes: Sauquet Arquitectes