REFORMA LOCAL COMERCIAL PER  ESTABLIMENTS CORINTO, A BARCELONA SANTS

REFORMA LOCAL COMERCIAL PER ESTABLIMENTS CORINTO, A BARCELONA SANTS

ANTECEDENT

RGA ARQUITECTES, ens encarrega la reforma de local comercial existent al carrer de Sants a Barcelona per ubicar nova botiga comercial de Corinto

OBJECTIU

Es manté la superficie actual del local, La reforma és integral i es duen a terme els treballs per dotar al local amb més lluminositat, espai, alçada i reformant paviments, instal·lacions i obertura aparador

Enderrocs:

En aquest projecte el capítol d’enderroc és una de les partides de més pes ja que l’objectiu és despullar totalment l’estructura del local i per lluïr tots els elements originals com els sostres formats per bigues de fusta i revoltons, les parets formades per totxo massís, així com els pilars i arcades que conformen l’envolvent .

S’enderroca el paviment existent  i es demoleix la solera existent per realizar nova solera

Paviment:

Es construeix nova solera de formigó amb juntes respectives de dilatació i es poleix per complert per tal de donar un acabat de paviment de formigó polit i acabat tractat amb sistema nanoliti

Acabats:

Es fa tractament final de parets i sostre vistos amb  materials fixadors incolors,

Es fan repassos puntuals de façana

Instal·lacions:

Es porten a terme noves instal·lacions integrals d’electricitat, climatització i telecomunicacions segons especificacions del projecte

Obra Realitzada Any 2017

ARQUITECTES- RGA ARQUITECTES –www.rga.cat