CONSTRUCCIÓ D’ANNEX  INDEPENDENT A L’HABITATGE A LA ZONA DE PISCINA COM A SALA MULTIFUNCIÓ A MATADEPERA CAN MARCET

CONSTRUCCIÓ D’ANNEX INDEPENDENT A L’HABITATGE A LA ZONA DE PISCINA COM A SALA MULTIFUNCIÓ A MATADEPERA CAN MARCET

ANTECEDENT

Habitatge unifamiliar aïllat a Can Marcet de Matadepera  amb piscina exterior i zona ajardinada precisa tenir un annex proper a la piscina establir una nova zona d’estar davant les vistes de la piscina i el jardí

OBJECTIU

Boumanarquitectura ens encarrega el projecte de construcció del pavelló annex. La construcció será d’obra tradicional vista amb coberta ajardinada i pérgola frontal . A banda de la construcció de l’annex es recreix el nivell de la piscina aixecant  l’alçada del vas i es pavimenta tot el perímetre de piscina per posterior col·locació de tarima exterior

Enderrocs:

S’enderroquen elements de jardinería existents i es procedeix a la neteja vegetal

Moviment de terres:

Amb mitjans mecànics es procedeix al rebaix del terreny al voltant de piscina i s’executa la fonamentació de la nova construcción mitjançant rases perimetrals per sabates

Fonamentació i soleres:

Es realitza la fonamentació de la nova construcción mitjançant sabata correguda armada perimetral, i solera interior que servirà de paviment final per tractament de formigó polit. S’executen les soleres perimetrals amb formigó de planta abocat des de carrer amb bomba estàtica 40 m de longitud (bombejats.cat)

Tancaments

Es realitzen tancaments perimetrals amb parets de 30 cm de gruix formades per fulla exterior de totxo massís col·locat a l’aparellat tradicional, formant una trava diferent a la zona de les finestres formant una gelosia , la fulla interior es realitza mitjançant obra de gero per anar revestit. A la part frontal es realitza una obertura de 7 ml per formació de balconera central mitjançant un estintolament de amb perfil metàl·lic de cantell considerable.

L’obertura central es tanca amb balconera corredissa de 3 fulles

Estructura:

Es construeix estructura de sostre inclinat a poc % de pendent amb bigues laminades recolzades sobre parets de càrrega i taulell tricapa superior.

Coberta:

Formada per coberta verda sistema “sempergreen” format per diferents capes posteriors a la impermeabilització de la superficie

Acabats:

Es fa el tractament de la solera de formigó mitjançant una rebaix de formgió per deixar-lo vist amb tractament superior de liti. Les parets interiors es revesteixen amb guix i es fa pintat final

La façana exterior es pinta per complert amb color blanc amb pintura de silicats

Equipament:

Es col·loca llar de foc raconera amb sortida de fums a coberta

Es construeix pérgola frontal formada per estructura metàl·lica i tendalls mòbils fets a mida

Es construeix tarima exterior amb material tipus composite

Instal·lacions:

Es porten a terme noves instal·lacions integrals d’electricitat i aigua segons especificacions del projecte

Obra Realitzada Any 2017-2018