REFORMA INTEGRAL D’HABITATGE TIPUS CASA ANGLESA A CARRER GURREA DE SABADELL

REFORMA INTEGRAL D’HABITATGE TIPUS CASA ANGLESA A CARRER GURREA DE SABADELL

Una reforma integral d’habitatge existent tipus casa anglesa de 4 metres per 18 de llargada, més pati. Consta de planta baixa, planta primera i altell.

S’enderroquen totes les divisions interiors i façana posterior de la planta baixa així com els volums existents a pati, falsos sostres, etc. Tot per deixar l’estructura original a la vista.

S’executen parts de solera de planta baixa, s’executa tota la instal·lació de sanejament nova, amb formació de sifò general d’entrada i ramifacacions pertinents

Es manté la distribució de planta primera I la planta baixa es consolida formant un nou espai més ampli dividit tan sols per la mitgera existent modificant-ne les obertures i s’afegeix un petit bany en forma de cubícul format per parets tabiquería en sec, tota la planta baixa es trasdossa per un lateral llarg per al pas de tot el conjunt d’instal·lacions, i alhora generar un conjunt d’armaris i llegeixes integrades.

Estructuralment es reforça una volta catalana existent d’estructura de forjat de planta baixa

Es generen uns buits en una segona paret transversal de càrrega per donar més transparència als espais de la planta baixa. I al mateix temps es conserva l’escala existent.

Es construeix una coberta plana invertida per terrassa planta primera amb aïllament tèrmic amb capes de poliestirè extrosionat, capa de pendents i impermeabilització amb làmina schlüter systemditra i acabat amb panot hidràulic de 20×20 amb acabat de relleu de flor. Un element important en aquesta Terrassa és que s’incorpora un lluernari integrat al pla de coberta, trepitjable i transparent que aporta un gran raig de claror a la planta baixa a la zona de cuina-menjador

Es reforça l’aïllament a les parets exteriors mitjançant trasdossat amb placa de cartró gris i amb llana de roca.

Es conserva el paviment original en gran part de la planta primera exceptuant zona de bany i safareig que es pavimenta amb un hidràulic recuperat provinent d’un enderroc i es pavimenta tota la planta baixa amb tarima de lames de pi montades sobre rastrells. I també es genera un detall de paviment hidràulic en tot l’àmbit de la cuina reproduint la simetria amb la fondària del mobiliari de cuina

Retirada d’estructura i dipòsits de fibrociment a la coberta i gestionats amb certificació de l’agència catalana de residus tal com marca la llei de seguretat i salut pel tractament d’aquest tipus de residus.

Es deixa la paret mitgera de planta baixa sense revestir deixant el maó original per anar pintat blanc.

Tancament exterior planta baixa zona pati amb fusteria d’alumini i pont tèrmic de tres fulles (una batent i dues replegables) que dóna la possibilitat d’obrir-se completament.

En quant a instal·lacions, es fan integrament per complert l’aigua, electricitat, telecomunicacions, calefacció per radiadors d’alumini i petita instal·lació per aprofitament d’aigues provinents d’un pou d’aigua existent a l’interior de l’habitatge

Pintura, es pinten tots els paraments de l’interior aixÍ com els sostres formats per biga de fusta i revoltó amb pintura de calç blanca.

 

Arquitectes: Sauquet Arquitectes