REFORMA I AMPLIACIÓ CASA COVADONGA SABADELL

REFORMA I AMPLIACIÓ CASA COVADONGA SABADELL

Reforma i ampliació de casa anglesa existent de dues plantes que vam convertir en dues plantes més altell.

Les cases angleses són construccions molt típiques de Sabadell i destaquen per ser cases entre mitgeres, estretes i llargues.

En aquest cas hem realitzar una reforma integral profunda i de millora estètica a sorprenent tenint en compte els recursos disponibles.

ESTRUCTURA

Enderroc de tota la solera de planta baixa, de coberta, façana posterior i parcial de forjat de planta baixa.

Per la fonamentació es recalcen algunes parets de càrrega mitjançant rostre longitudinal armada amb acer bs-500 i formigó HA25 en el procediment habitual de vibrat i curat del formigó.

Estructuralment es va refer tota la solera de la planta baixa, que en aquest cas es converteix en paviment acabat, reforç estructural del forjat de planta baixa amb una capa de compressió armada i unes connexions amb les parets perimetrals. El forjat existent era de bigues de fusta i revoltó manual.

Per altra banda, es realitza estructura metàl·lica per conformar l’altell que és de nova construcció i l’escala d’accés, en perfilaria metàl·lica en tipus IPN160 i ancorada a les parets mitgeres amb anclatges químics.

A la planta baixa paviments continus de formigó polit que donen una sensació d’integració de l’espai.

La coberta es renova completament, amb noves bigues de fusta massissa d’avet nòrdic i es col·loca un panell sandwich d’encavallat de fusta, 10 cm d’aïllament de poliestirè extrosionat i de capa d’aglomerat hidròfug per la capa superior, lamina impermeabilitzant i teula àrab recuperada de l’enderroc.

TANCAMENTS I FUSTERÍA

Nou tancament de façana posterior i tots els tancaments existents es trasdocen per millorar l’aïllament tèrmic.

Els tancaments i divisòries interiors es realitzen en perfileria d’acer galvanitzat i placa de cartró-guix (tipus Pladur) amb aïllament interior de llana de roca i considerant les zones humides en placa hidròfuga.

Els revestiments exteriors són de morter convencional amb acabat fretessat a la façana posterior i al pati.

La fusteria interior es realitza gairebé tota amb fusta de DM per pintar en format convencional i tot en portes batents, exceptuant la vidriera del rebedor que es una porta recuperada.

Les fusteries exterior es fan en part noves amb fusta d’avet i tancaments batents i oscilobatents en les obertures més reduïdes i a la fusteria gran de la zona menjador cuina es fa una gran fusteria de fusta replegable, permeten l’obertura completa.

Arquitecta: Sauquet Arquitectes